Preskočiť na obsah

Projekt DCOM

Zverejnené 18.10.2016.

Kategória

Povinnosť obcí vyplývajúca zo zákona č. 305/2013

V septembri 2013 bol prijatý zákon č. 305/2013  Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente).

Zákon č. 305/2013 vymedzuje základné skutočnosti súvisiace s elektronizáciou verejnej správy a so zavádzaním elektronických služieb. Cieľom zákonnej úpravy je dosiahnuť úplnú elektronizáciu výkonu verejnej moci tak, aby v žiadnom štádiu nebol potrebný osobný alebo listinný kontakt. Inými slovami podanie (návrh, oznámenie a pod.), úhrada poplatkov, rozhodnutie a jeho doručenie bude vykonané len elektronicky.

Každý orgán verejnej moci, právnická osoba, podnikateľ alebo občan budú mať vlastnú elektronickú schránku na doručovanie dokumentov. Po jej aktivácií bude možné doručovať do tejto schránky dokumenty s rovnakými účinkami, ako má dnes ich doručovanie v listinnej podobe.

Zákon o eGovernmente tiež ukladá orgánom verejnej moci povinnosť využívať informácie vedené v referenčných registroch orgánov verejnej moci. Orgány verejnej moci nie sú oprávnené opätovne žiadať od dotknutej osoby informácie, ktoré už raz poskytla inému orgánu verejnej moci (tzv. zásadu „jedenkrát a dosť“). Uvedená zásada sa však vzťahuje na informačné systémy uvedené v zozname referenčných registrov, ktorý vydáva Ministerstvo financií SR.

Povinnosť vykonávať verejnú moc elektronicky vo všeobecnosti vznikla obciam odo dňa účinnosti zákona o eGovernmente, no z praktického hľadiska sa budú zatiaľ uplatňovať prechodné obdobia. Z prechodných období možno osobitne poukázať na všeobecné prechodné obdobie 3 rokov, počas ktorých nemusia orgány verejnej moci plniť povinnosť vykonávať verejnú moc elektronicky, ak im to neumožňujú  technické podmienky a majú právo postupovať pri výkone verejnej moci len podľa osobitných predpisov, ak ustanovujú odlišnú úpravu postupu orgánu verejnej moci alebo odlišné náležitosti dokumentov ako zákon o eGovernmente.

Projekt DCOM

Bratislava, 17. 12. 2015 – Od januára 2016 bude vďaka národnému projektu Dátové centrum obcí a miest (DCOM) komunikácia s obecným alebo mestským úradom oveľa jednoduchšia. Projekt elektronizácie samosprávy zvýši transparentnosť, zníži byrokraciu pre občanov, podnikateľov i zamestnancov obcí a miest.  Do projektu DCOM sa zapojilo 1 511 obcí a miest po celom Slovensku, čo zahŕňa takmer 1,4 milióna obyvateľov. Z projektu by mali profitovať nielen bežní občania a podnikateľské subjekty, ale aj samotné obce a mestá. Elektronizácia samosprávy zvýši transparentnosť poskytovaných služieb a odľahčí celkovú administratívnu záťaž.

„Teší nás, že v súčasnosti je do projektu zapojených viac ako 1 500 obcí a miest, pričom projekt bol pôvodne dimenzovaný na 1 057 obcí a miest. Najviac obcí a miest je zapojených v prešovskom a banskobystrickom samosprávnom kraji, následne v košickom a nitrianskom samosprávnom kraji“, povedal Adrián Belánik, výkonný riaditeľ združenia DEUS.

Všetky hlavné aktivity DCOM boli ukončené k novembru 2015 a k decembru 2015 budú ukončené podporné aktivity. Od januára je projekt pripravený na používanie pre celú verejnosť.

„Projekt sa dostal do svojho finále a vytvorený Informačný systém DCOM je pripravený na používanie. Vieme, že celý realizačný proces bol náročný čo sa týka integrácií, zapájania ISO dodávateľov, ako aj zapájania samotných obcí a miest. V závere projektu však môžeme povedať, že všetka námaha a strávený čas realizáciou projektu DCOM, stál za to“, povedal Milan Muška, výkonný podpredseda Združenia miest a obcí Slovenska.

Online bude až 138 služieb

Od januára 2016 bude vybavenie agendy a služieb, ktoré poskytuje a zabezpečuje samospráva, oveľa rýchlejšie, jednoduchšie a efektívnejšie. Konkrétne bude k dispozícií 138 elektronických služieb, ktoré samospráva poskytuje, pričom kvalita služieb nie je závislá na veľkosti obce či mesta. Jedná sa napríklad o platenie miestnych daní, podávanie daňového priznania k dani z nehnuteľnosti, poplatky za komunálne odpady a rôzne iné. Služby budú prístupné online 24 hodín denne, 7 dní v týždni. Vypracovanie a doručenie úradných podaní bude možné odkiaľkoľvek kde je prístupný internet. Občania budú navyše priebežne informovaní o stave vybavovania ich žiadosti, čo zvýši celkovú transparentnosť poskytovaných služieb.

Samospráva bližšie k občanom

Prostredníctvom projektu DCOM majú obce a mestá príležitosť pracovať s najmodernejšími IT technológiami, vďaka čomu sú úrady pripravené na požiadavky dnešnej doby. Moderné IT technológie tak umožnia obecným a mestským úradom poskytnúť vyššiu kvalitu služieb. Projekt DCOM sprístupní občanom databázy vybraných registrov a inštitúcií (napr. RFO, RPO, KN, ÚPSVaR, Sociálna poisťovňa a iné), a to všetko jednoducho, pohodlne a rýchlo len na niekoľko kliknutí.

Elektronické služby samosprávy budú pre verejnosť dostupné prostredníctvom Ústredného portálu verejnej správy (ÚPVS) na www.slovensko.sk, portálu národného projektu DCOM (https://www.dcom.sk/vsetky-esluzby) ako aj prostredníctvom internetovej stránky obce alebo mesta zapojených do projektu DCOM.

Vznik projektu a jeho financovanie

Národný projekt DCOM realizuje DataCentrom elektronizácie územnej samosprávy Slovenska (DEUS), ktorý začal svoje podporné aktivity súvisiace s projektommedzi ktoré patrí „Riadenie projektu“ a „Publicita a informovanosť“, v novembri 2011. Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku (NFP) bola uzatvorená dňa 20. septembra 2012, pričom celková výška NFP predstavuje 47 061 931,56 EUR vrátane DPH, čo predstavuje 95 % z celkových výdavkov vynaložených na realizáciu projektu. Po ukončení procesu verejného obstarávania bola dňa 07. novembra 2013 uzatvorená zmluva vo výške 45 869 767,34 EUR vrátane DPH s konzorciom dodávateľov PosAm, spol. s r. o. a DATALAN, a.s., na základe čoho začali práce na dodávke a realizácii samotného diela IS DCOM.

Projekt sa realizuje v rámci Operačného programu Informatizácia spoločnosti (OPIS) a je spolufinancovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja.

Prevzaté z www.dcom.sk