Preskočiť na obsah

Vyhlásenie okresného riaditeľstva hasičského a záchranného zboru v Poprade

Zverejnené 1.5.2012.

Kategória

OKRESNÉ RIADITEĽSTVO

HASIČSKÉHO A ZÁCHRANNÉHO ZBORU V POPRADE

Huszova 4430/4, 058 01 Poprad

 V SÚLADE S USTANOVENIAMI PODĽA § 21 PÍSM. n) ZÁKONA Č. 314/2001 Z.z. O OCHRANE PRED POŽIARMI V ZNENÍ NESKORŠÍCH PREDPISOV A NA ZÁKLADE § 2 ODS. 1 VYHLÁŠKY MINISTERSTVA VNÚTRA SLOVENSKEJ REPUBLIKY Č. 121/2002 Z. z. O POŽIARNEJ PREVENCII V ZNENÍ NESKORŠÍCH PREDPISOV

V Y H L A S U J E

ČAS ZVÝŠENÉHO NEBEZPEČENSTVA VZNIKU POŽIARU

na lesných pozemkoch v územnom obvode okresu Poprad

od 30. apríla 2012 až do odvolania.

V čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru je každý povinný dodržiavať zásady protipožiarnej bezpečnosti.

Fyzickým osobám sa podľa § 14 zákona č. 314/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov na lesných pozemkoch z a k a z u j e najmä:

 • zakladať alebo udržiavať ohne,
 • používať otvorený oheň,
 • fajčiť alebo odhadzovať horiace alebo tlejúce predmety,
 • vypaľovať porasty bylín, krov a stromov.

Vlastníci, správcovia, alebo užívatelia lesných pozemkov v súvislosti s ochranou lesa pred požiarom sú podľa § 4 písm. p/ a § 6b zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov a podľa § 2 a § 10 vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov p o v i n n í najmä:

 • zabezpečovať v lesoch hliadkovaciu činnosť, pre osoby vykonávajúce hliadkovaciu činnosť vypracúvať časový harmonogram s určením trasy pochôdzok a s uvedením konkrétnych časov a miest, kde sa má hliadkovacia služba v danom čase nachádzať, a zabezpečuje jej vhodný systém spojenia s ohlasovňou požiarov,
 • zabezpečiť umiestnenie potrebného množstva protipožiarneho náradia na určenom mieste v závislosti od plochy lesných porastov,
 • udržiavať existujúce prejazdové cesty, zvážnice a zdroje vody v stave, ktorý umožňuje bezproblémový príjazd hasičských jednotiek a ich využitie na účinný zásah,
 • prijímať osobitné opatrenia pre priestory postihnuté kalamitou, zamerané najmä na:
  1. urýchlené odstraňovanie dreva a ďalšieho horľavého odpadu z blízkosti objektov,
  2. vytváranie rozčleňovacích pásov na zabránenie šírenia požiaru,
  3. prednostné zabezpečenie prejazdnosti lesných ciest a zvážnic pre hasičskú techniku,
 • vybaviť prenosnými hasiacimi prístrojmi pracovné stroje, napríklad lesné kolesové traktory, harvestory, traktory a iné vozidlá, ktoré sa používajú na spracovanie dreva a zvyškov po ťažbe.

plk. Ing. Ondrej Šproch, v.r.

riaditeľ Okresného riaditeľstva HaZZ v Poprade