Preskočiť na obsah

Obecné zastupiteľstvo

Jozef Gallik

Poslanec, STAROSTOVIA A NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI

Slávka Gnebusová

Poslankyňa, KDH

Ľubosláva Budzáková, Mgr.

Poslankyňa, STAROSTOVIA A NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI

Juraj Makový

Poslanec, STAROSTOVIA A NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI

Martin Krigovský

Poslanec, KDH

Poslanec oprávnený zvolávať a viesť zasadnutia OZ v prípade neprítomností starostu obce, prípadne jeho zástupcu: Martin Krigovský

Obecné zastupiteľstvo v Tatranskej Javorine je zastupiteľský zbor obce Tatranská Javorina zložený z poslancov zvolených v priamych voľbách obyvateľmi obce na štyri roky. Obecné zastupiteľstvo má päť poslancov. Funkčné obdobie obecného zastupiteľstva sa končí zložením sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva.

Úlohy obecného zastupiteľstva:

Obecné zastupiteľstvo rozhoduje o všetkých základných otázkach života obce Tatranská Javorina a vykonáva svoju vyhradenú právomoc podľa § 11 ods.4 zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov.

Obecnému zastupiteľstvu je vyhradené :

a) určovať zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce a s majetkom štátu, ktorý užíva, schvaľovať najdôležitejšie úkony týkajúce sa tohto majetku a kontrolovať hospodárenie s ním,

b) schvaľovať rozpočet obce a jeho zmeny, kontrolovať jeho čerpanie a schvaľovať záverečný účet obce, schvaľovať emisiu komunálnych dlhopisov, schvaľovať zmluvu uzavretú podľa § 20 ods. 1, rozhodovať o prijatí úveru alebo pôžičky, o prevzatí záruky za poskytnutie návratnej finančnej výpomoci zo štátneho rozpočtu,

c) schvaľovať územný plán obce alebo jej časti a koncepcie rozvoja jednotlivých oblastí života obce,

d) rozhodovať o zavedení a zrušení miestnej dane alebo miestneho poplatku podľa osobitných predpisov,

e) určovať náležitosti miestnej dane alebo miestneho poplatku a verejnej dávky a rozhodovať o prijatí úveru alebo pôžičky,

f) vyhlasovať hlasovanie obyvateľov obce o najdôležitejších otázkach života a rozvoja obce a zvolávať verejné zhromaždenia občanov,

g) uznášať sa na nariadeniach obce,

h) schvaľovať dohody o medzinárodnej spolupráci a členstvo obce v medzinárodnom združení podľa § 21 ods. 1,

i) určovať organizáciu obecného úradu a určovať plat starostu a hlavného kontrolóra obce,

j) zriaďovať funkciu hlavného kontrolóra a určovať mu rozsah úväzku,

k) schvaľovať poriadok odmeňovania zamestnancov obce, vypracovaný podľa osobitného predpisu, ako ďalšie predpisy (rokovací poriadok, pracovný poriadok, organizačný poriadok a pod.),

l) zriaďovať, zrušovať a kontrolovať rozpočtové a príspevkové organizácie obce a na návrh starostu vymenúvať a odvolávať ich vedúcich (riaditeľov), zakladať a zrušovať obchodné spoločnosti a iné právnické osoby a schvaľovať zástupcov obce do ich štatutárnych a kontrolných orgánov, ako aj schvaľovať majetkovú účasť obce právnickej osobe,

m) schvaľovať združovania obecných prostriedkov a činností a účasť v združeniach ako aj zriadenie spoločného regionálneho alebo záujmového fondu,

n) zriaďovať a zrušovať orgány potrebné na samosprávu obce a určovať náplň ich práce,

o) udeľovať čestné občianstvo obce, obecné vyznamenania a ceny,

p) schvaľovať zmluvné prevody vlastníctva nehnuteľného majetku,

q) schvaľovať zmluvné prevody vlastníctva hnuteľného majetku nad hodnotu schválenú zásadami hospodárenia s majetkom obce,

r) schvaľovať nakladanie s majetkovými právami nad hodnotu schválenú zásadami hospodárenia s majetkom obce,

s) schvaľovať aukčný predaj vecí,

t) ustanoviť erb obce, vlajku obce, pečať obce, príp. znelku obce,

u) schvaľovať štatút obce.

Obecné zastupiteľstvo si môže vyhradiť rozhodovanie o akejkoľvek ďalšej otázke života obce, pokiaľ má charakter zásadnej a základnej otázky týkajúcej sa života v obci.