Preskočiť na obsah

Zástupca starostu

Martin Krigovský

Zástupca starostu

Starostu zastupuje zástupca starostu, ktorého spravidla na celé funkčné obdobie poverí zastupovaním starosta do 60 dní od zloženia sľubu starostu, ak tak neurobí, zástupcu starostu zvolí obecné zastupiteľstvo. Zástupca starostu môže byť len poslanec. Starosta môže zástupcu starostu kedykoľvek odvolať. Ak starosta odvolá zástupcu starostu, poverí zastupovaním ďalšieho poslanca do 60 dní od odvolania zástupcu starostu.

Ak zanikne mandát starostu pred uplynutím funkčného obdobia [§ 13a ods. 1 písm. c) až i)] zákona o obecnom zriadení, plní úlohy starostu v plnom rozsahu zástupca starostu. Zastupovanie sa skončí zložením sľubu novozvoleného starostu. Zástupcovi starostu, ktorý plní úlohy starostu podľa odseku 4, patrí plat podľa osobitného zákona.

Zástupca starostu zastupuje starostu v rozsahu určenom starostom v písomnom poverení.

Starosta obce Tatranská Javorina v zmysle § 13b ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov poveril poslanca Martin Krigovský zastupovaním starostu odo dňa 29.11.2022.

Odmena zástupcovi starostu obce

Obec Tatranská Javorina, v zmysle zákona č. 5/2019 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení zverejňuje podľa § 25 ods. 7 odmenu zástupcu starostu obce Tatranská Javorina – Martin Krigovský, ktorý nie je dlhodobo uvoľnený zo zamestnania podľa rozsahu a náročnosti úloh vyplývajúcich z poverenia. 
Odmena zástupcu starostu určuje na sumu 15,00 EUR mesačne a bude sa vyplácať raz ročne vo výplatnom termíne obce za mesiac december spolu s ostatnými odmenami poslancov.