Preskočiť na obsah

Slobodný prístup k informáciám

Sprístupnenie informácií

Na základe zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov má každá právnická osoba alebo fyzická osoba (občan Slovenskej republiky, cudzinec, osoby bez štátnej príslušnosti) právo na prístup k informáciám, ktoré má obec k dispozícii a ktoré je povinné sprístupňovať a zverejňovať. Žiadateľ nemusí preukazovať žiadny dôvod alebo záujem, prečo informáciu potrebuje.

Nesprístupňujú sa informácie týkajúce sa štátneho tajomstva, informácie týkajúce sa osobnosti a súkromia fyzickej osoby, služobného tajomstva, informácie odovzdané bez právnej povinnosti, bankového tajomstva, informácie o rozhodovacej činnosti súdov a orgánov činných v trestnom konaní, daňového tajomstva, informácií chránených ako duševné vlastníctvo, obchodného tajomstva, informácie zverejňované povinnou osobou na základe osobitného zákona, informácie o mieste výskytu chránených druhov rastlín, živočíchov, nerastov a skamenelín ak hrozí ich neprípustné rušenie, poškodzovanie alebo ničenie.

Žiadosť o sprístupnenie informácií možno podať:

1. písomne:

  • poštou: na adresu Obec Tatranská Javorina, Tatranská Javorina 33, 059 56, Tatranská Javorina
  • osobne: na Obecnom úrade v Tatranskej Javorine
  • e-mailom: obecnyurad@tjavorina.eu
Formulár žiadosti o sprístupnenie informácií
podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám
Formulár žiadosti o sprístupnenie informácií
podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám

2. ústne: podľa obsahu podania u príslušného zamestnanca počas stránkových hodín

Úradné hodiny Obecného úradu
od – doobedňajšia prestávkaod – do
Pondelok:7.30 – 11.0011.00 – 13.0013.00 – 15.30
Utorok:nestránkový deň
Streda:7.30 – 11.0011.00 – 13.0013.00 – 16.30
Štvrtok:13.00 – 15.30
Piatok:zatvorené

3. telefonicky: kontakt na obecný úrad

Informácie je možné získať aj oboznámením sa na úradnej tabuli umiestnenej pred budovou Obecného úradu Tatranská Javorina, prípadne na internetovej stránke obce.

Zo žiadosti musí byť zrejmé, ktorej povinnej osobe je určená, meno, priezvisko, názov alebo obchodné meno žiadateľa, jeho adresa alebo sídlo, ktorých informácií sa žiadosť týka a aký spôsob sprístupnenia informácií žiadateľ navrhuje (napr. písomne, telefonicky, e-mailom). V prípade, že žiadosť je neúplná povinná osoba bezodkladne vyzve žiadateľa o doplnenie žiadosti v  určenej lehote, ktorá nesmie byť kratšia ako sedem dní.

Žiadosť sa vybavuje do 8 pracovných dní odo dňa podania žiadosti, alebo odo dňa odstránenia nedostatkov v žiadosti.

Proti rozhodnutiu Obce Hranovnica o odmietnutí požadovanej informácie podľa zákona č. 211/2000 Z. z. možno podať odvolanie v lehote 15 dní od doručenia rozhodnutia alebo márneho uplynutia lehoty na rozhodnutie o žiadosti. Z odvolania musí byť zrejmé: kto ho podáva, ktorej veci sa týka, čo sa navrhuje. Odvolanie sa podáva písomne na Obec Tatranská Javorina a rozhoduje o ňom starostka obce. Rozhodnutie o odmietnutí žiadosti možno preskúmať súdom.