Preskočiť na obsah

Oznámenie o vypracovaní strategického dokumentu _ Zmeny a doplnky č.3 ÚP obce Osturňa

Zverejnené
19. júla 2023
Kategória

https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/zmeny-doplnky-c-3-uzemneho-planu-obce-osturna

Oznamujeme verejnosti, že stanoviská verejnosti k oznámeniu o strategickom dokumente
Zmeny a doplnky č. 3 Územného plánu obce Osturňa, je možné predkladať najneskôr do
26.7.2023 na adresu:
Okresný úrad Kežmarok
odbor starostlivosti o životné prostredie
Nižná brána 6
060 01 Kežmarok
e-mail: pavol.krigovsky@minv.sk
telefón: 0961578900

Konzultácie podľa § 6 ods. 3 zákona k oznámeniu o strategickom dokumente Zmeny a
doplnky č. 3 Územného plánu obce Osturňa je možné vykonať na Okresnom úrade
Kežmarok, odbore starostlivosti o životné prostredie, Nižná brána 6, 060 01 Kežmarok
v pracovných dňoch počas úradných hodín (termín konzultácie doporučujeme dohodnúť
vopred telefonicky alebo e-mailom).

Prílohy

Žiadne prílohy.