Preskočiť na obsah

Rozhodnutie Verejná vyhláška – Stavebné povolenie

Zverejnené
3. novembra 2023
Vyvesené na úradnej tabuli
3. novembra 2023 − 17. novembra 2023
KategóriaOkresný úrad Prešov, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií ako špeciálny stavebný úrad pre cesty I.triedy podľa § 3a ods. 2 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov, v zmysle zákona podľa § 4 ods.1 zákona NR SR č. 180/2013 Z. z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov, podľa § 46 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok)
v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 71/1967 Zb.“) vydáva rozhodnutie, ktorým

p o v o ľ u j e


podľa § 62 až § 66 a § 120 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon), v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon č. 50/1967 Zb.), stavebníkovi: Slovenská správa ciest, IVSC, Kasárenské námestie 4, 040 01 Košice
stavbu: „I/66 – 083 Podspády most“
pre stavebné objekty:
SO 100-00 Rekonštrukcia cesty I/66
SO 101-00 Obchádzka
SO 200-00 Prestavba mosta č. 66-083 v km 135,478
SO 500-00 Úprava koryta toku Javorinka
Miesto stavby:
v katastrálnom území: Tatranská Javorina
v okrese: Poprad
kraj: Prešovský

Prílohy